Upphandlingar

En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster. Det samma gäller för driftentreprenader och byggentreprenader.

Varför upphandling?
Upphandlingsregler finns till för att:
konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin
företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna

Vad regleras?
LOU och LUFS reglerar inte vad som skall köpas men talar om hur något skall köpas.
Vilka regler i LOU respektive LUFS som ska användas vid en upphandling beror på vad upphandlingen omfattar och vilket värde upphandlingen har.

Hur hittar man upphandlingar?
Huvudregeln är att all offentlig upphandling ska annonseras. Syftet är att alla leverantörerer, inte bara på orten eller i det egna landet, ska få kännedom om kommande upphandlingar och kunna vara med och lämna anbud.
Om, var och hur en upphandlingsannons ska publiceras beror på värdet av upphandlingen. Eksjö kommuns upphandlingar återfinns på Aktuella upphandlingar.

Vad upphandlas inte?
Det finns så kallade ramavtal för många varor och tjänster.
Ett ramavtal kan användas av en kommun, men även vid samordning av inköp mellan flera kommuner. Om det finns ett ramavtal som täcker det aktuella behovet skall ett avrop göras i stället för en upphandling. Ett avrop är en beställning på ett avtal som redan har upphandlats.

Direktupphandling får endast användas när upphandlingens värde är högst 287 tkr (LOU) respektive 577 tkr (LUF) eller om det finns synnerliga skäl. Detta innebär dock inte att grundprinciperna om konkurrens etc. får åsidosättas.

Läs mer om upphandlingar på www.eksjo.se