eksjo_nu

Mål & Vision

Vision
Eksjö.nu är den självklara mötesplatsen när det gäller företagsfrågor och alla medlemsföretag ska känna tillhörighet med bolaget. Medlemsföretagen samarbetar och näringslivsarbetet i Eksjö kommun och Eksjö.nu utgör ett partnerskap mellan medlemsföretagen och kommunen. Visionen är att alla företag i kommunen är engagerade medlemmar i Eksjö.nu.

Mål
Medlemsföretagen ska utifrån sina behov och intressen ha nytta av Eksjö.nu. Bolaget ska vara en attraktiv plattform för medlemsföretagen som ger bra förutsättningar för att verka och utveckla sina företag i kommunen. Målsättningen utvärderas genom antal medlemmar i eksjö.nu. Antalet medlemmar ska öka varje år.

Medlemsföretagen ska uppleva att Eksjö.nu:s aktiviteter och service svarar upp mot deras behov. Mäts genom årlig enkät till medlemsföretagen.

Eksjö.nu har som mål att utveckla ett bättre näringslivsklimat i Eksjö kommun. Eksjö.nu verkar för att ta tillvara och samordna företagens intressen och samverka med kommunen för att åstadkomma ett bättre näringslivsklimat. Målet är att företagarna ska ha en positiv attityd till näringslivsklimatet i kommunen. Detta mäts genom Svenskt näringslivs kommunranking en gång per år. Eksjö ska placera sig bland topp 70.

Eksjö.nu ska arbeta för att politiker och kommunens tjänstemän är informerade och engagerade i näringslivsfrågor, vilket avser allt från övergripande politiska ställningstaganden till handläggning på tjänstemannanivå. Mäts enligt Svensk Näringslivs rankings med frågan hur företagarna upplever:
1) Kommunpolitikernas attityder till företagande. Målet är minst 4,0 (vilket är ett klassat som ett ”bra” betyg på en skala upp till 6,0).
2) Tjänstemännens syn på och samarbete med näringslivet. Målet är minst 4,0.
Eksjö.nu ska verka för att förstärka förståelsen och samarbetet mellan kommunala politiker och tjänstemän och företagen. Målet mäts genom egen undersökning hos medlemsföretagen.
 

Uppdaterad mars 2020
 

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET